លទ្ធផលបោះឆ្នោត​បណ្តោះអាសន្ន​(មិនទាន់ផ្លូវការ)ចេញបណ្តើរៗហើយពេលនេះ

4262
views

បើយោងទៅតាមWebsite:cambodianvotervoiceពេលនេះលទ្ធផលបោះឆ្នោត បណ្តោះអាសន្ន (មិនទាន់ផ្លូវការ) សម្រាប់ ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើស ក្រុុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧បានចេញបណ្តើរៗហើយ សូមទស្សនាលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា

កំណត់សំគាល់៖ ទិន្នន័យខាងលើ គឺជា ចំនួនសន្លឹក ឆ្នោតទទួល បានពី ការិយាល័យ ចំនួន 43 ក្នង ចំណោម 22,148 ការិយាល័យ។
ប្រ.ជ : គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គ.ស.ជ: គណបក្សសង្រ្គេាះជាតិ រ រ ជ ក ឯ អ ស ស: គណបក្ស ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច គ.ស.ប: គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ខ.រ.ជ: គណបក្ស ខ្មែររួបរួមជាតិ គ.ស.ស.ប: គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ គ.ស.ក: គណបក្ស សញ្ជាតិកម្ពុជា គ.ប.ម: គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គ.ស.រ.ប: គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ គ.យ.ក: គណបក្សយុវជនកម្ពុជា គ.អ.ខ: គណបក្សអំណាចខ្មែរ គ.ជ.ប.ក: គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពផ្សេងៗទទួលបានពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមមណ្ឌលនីមួយៗ

ប្រភព៖cambodianvotervoice.net

Comments

comments