រូបថតប្រៀបធៀបដែលបង្ហាញពី ទីក្រុងនានា បន្ទប់ពីមាន វីរុសកូរ៉ូណា ចូលមក ប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំ!!!

356
views

ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតថ្មីបន្តរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោក ជាពិសេសនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិច គឺជាប់ចំនាត់ថ្នាក់លេខមួយតែម្តងពីការឆ្លងវីរុសនេះបណ្តាលប្រទេសទាំងអស់បានបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺទីក្រុងដែលមានជាទីប្រជំុជនធំរបស់ខ្លួនផងដែល។

ការីករាលដាលនេះបានធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងគ្រប់បណ្តាលប្រទេសនានា ធ្វើអោយអត្រអ្នកគ្មានប្រាក់ចំនូលបានកើនឡើង ព្រោះតែកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការត្រូបង្ខំចិត្តបិទការរកសុី ឫកន្លែងធ្វើការដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៃជំងឺរាតត្បាតនេះក៏មិនចង់អោយវាមានការរីករាលដាលកកាន់តែអាក្រក់ឡើង។

ប្រទេសនានាក៏មានវិធានការណ៏ក្នុងការមិនអោយប្រជាជនចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីការការពារពិវិរុសនេះ នាពេលថ្មីនេះមានការថតរូបប្រៀបធៀបគ្នារវាងទីក្រុងមុនមានវីរុស និងពេលគ្មានវីរុសចូលមកថាវានិងមានការខុសប្លែកយ៉ាងណា។


ប្រភព៖បរទេស

Comments

comments