កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញែ៉យកអែងធេី្វប្រព្ធនម៉ង សហាវកប់អាបុិនេះ!!! នេះបានហៅថាកី្ដស្រលាញ់ពិតប្រាដក!!

643
views

នាពេលថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅការស៊ែរតៗគ្នាអំពីនារីម្នាក់បានរៀបរាប់អំពីការ ស្គាល់គ្នាជាមួយសាមីរបស់គាត់ ហេតុតែនិស្ស័យបានបណ្តាលអោយ អ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាផងដែល ដោយនៅក្នុង ហ្វេសបុក ដែលមានឈ្មោះថា៖ ហុឺ លីន លក់ឡេ បានផុសនិយាថា៖

ដេាយសារលេកន្លះគីឡូ ទេីបអូនមានថៃ្ងនេះ រយះពេលជិតមួយឆា្នំហេីយដែរពួកយេីងបានស្រលាញ់គា្ន ពីដំបូងដេីមពីអ្នកកម្មង់ឡេកា្លយជាសង្សានឹងគា្ន កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញែ៉យកអែងធេី្វប្រព្ធនម៉ង សហាវកប់អាបិុនេះ ដំបូងទាក់ទង់ធម្មតាៗទេក្នុងចិត្ដគិតថាគ្រាន់តែមេីលចិត្ដគាត់លេងៗទេ មិនបានតាំងចិត្ដថាស្រលាញ់គាត់ភា្លមៗនេាះទេ។

ប៉ុនតែគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំគិតចង់បានខ្ញុំជាគូរអនាគត់តាំងពីថៃ្ងដំបូងដែរគាត់បានមកយកឡេពីខ្ញុំមេ្លស បនា្ទប់មកក៏ទាក់ទង់គា្នមិនទាន់បានមួយខែផង គាត់ក៏ចាប់ផេី្ដមនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងបា៉មា៉ករបស់គាត់ អូយអារម្មណ៏ភ័យបុកពេាះ ដូចមិនឹកសា្មនថាលឿនដល់ថា្នក់នឹងសេាះ គាត់បាននិយាយថាការស្រលាញ់ពិតប្រាដកនឹងច្បាស់លាស់រឿងអី្វត្រូវខា្លចរឿងអី្វត្រូវលាក់។

នេះបានហៅថាកី្ដស្រលាញ់ពិតប្រាដកដេាយទងេី្វនឹងការស្រលាញ់ ការយកចិត្ដទុក្ខដាក់ ការសេ្មាះត្រង់ ការមេីលថែ ការផ្ដល់តំលៃ អំពេីលល្អរបស់គាត់បានធេី្វអេាយខ្ញុំដឹងថា នៅថៃ្ងខាងមុខខ្ញុំអាចផេី្ញវាសនាទៅលេីបរុសមា្មក់នេះបាន គាត់ជាបរុសមា្មក់ទ្រាំលំបាក ទ្រាំហត់នឿយ ទ្រាំតសូ៊នៅកែ្បរខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចរាល់ពេលដែរខ្ញុំមានបញា្ហ។

រាល់ពេលដែរខ្ញុំពិបាកចិត្ដគាត់តែងតែលេីកទឹកចិត្ដខ្ញុំគ្រប់ពេលអី្វដែរសំខាន់គាត់មិនទុក្ខនារីមា្មក់នេះចេាលអេាយនៅមា្មក់ងឯដាច់ខាត បេីរឿងឈេា្លះគា្នវិញគាត់មិនដែរចង់ឈ្នះឡេីយ គាត់មិនខុសក៏គាត់នៅតែសំុទេាស ពេ្រាះគាត់តែងតែប្រកាន់ភា្ចប់ពាក្យមួយថាបងត្រូវតែជាទឹកជានិច្ច ហេីយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថាមេ្ដចបានបងជាទឹក បនា្ទប់គាត់បាននិយាយថាបងជាទឹកចាំសេ្រាចពេ្រាះអីអូនអែងជាភេី្លងនឹង អូយ ចឹងផង។

ពេលវេលាបានធេី្វខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីការស្រលាញ់ពិតប្រាដកមួយ អរគុណគាត់ខា្លំងណាស់ដែរព្រមមេីលថែនារីមា្មក់នេះ ហេីយអរគុណពេលវេលាដែរអេាយអូនចូលទៅនៅក្នុងបេះដូងបងនឹងជីវិតរបស់បង អី្វដែរពិសេសបញ្ចាប់ឈេា្មះសង្សាបែ្រកា្លយជាគូរដណឹ្ដង អី្វដែរពិសេសធំនេាះគឺមា៉កបា៉ទាំងសងខាងពេញចិត្ដដេាយកី្ដស្រលាញ់ផ្ដល់មកអេាយកូនៗ អរគុណបា៉មា៉ដែរអេាយកូនមានថៃ្ងនេះ។

អរគុណបងដែរព្រមបន្ដកាន់ដៃជាមួយអូនរហូតដល់ថៃ្ងចុងកេ្រាយនៃជីវិត អ្នកណាថាសេ្មហា៏តាមវេ្វបុករឿងអី្វមិនបានគា្ន គិតខុសហេីយអេាយតែមានភាពសេា្មះត្រង់តាំងចិត្ដយល់ពីកី្ដស្រលាញ់នឹងមានថៃ្ងនឹងហេីយ . អ្នកទិញឡេបែ្រកា្លយជាបី្ដប្រព្ធន@បេត សេងហា៉ប ស្រលាញ់ លី ហឺុលីន បេីចង់ដល់គូរសែ៊មានមា្មក់មួយទៀត ។

ប្រភព៖ហ្វេសបុក
កែសំរួលដោយ៖khmernews.me

Comments

comments