អត់លិឍលែងជាបញ្ហាហើយ! អត់សង្សារម្តេចមិនបង្កើតសង្សារឲ្យខ្លួនឯងមួយទៅ

472
views

ឃើញថាសម័យនេះយុវវ័យយើងតែងតែផុសជាប្រចាំថា ធុញទ្រាន់ណាស់ អផ្សុកណាស់ ដែលរាល់ថ្ងៃត្រូវរស់នៅអត់លិឍយ៉ាងនេះ។ កម្មវិធីម្តងៗរកតែដៃគូរទៅជាមួនកើត ទៅស្រុកទៅភូមិម្តងៗ ឮតែតគេសួរពេលណាយកសង្សារ ពេលណាការប្រពន្ធ ពិតនឹងពិបាកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះណាស់។ ធ្លាប់ឮទ្រឹស្តី ជូ កឺលាងទេ បើគ្មានម្ចាស់ម្តេចមិនបង្កើតម្ចាស់ឲ្យខ្លួនឯងមួយទៅ សម្រាប់យើង បើគ្មានសង្សារម្តេចមិនបង្កើតសង្សារឲ្យខ្លួនឯងមួយទៅ។

Image may contain: 2 people, people smiling, text

Image may contain: 2 people, people sitting

Image may contain: 3 people, people sitting

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting

Image may contain: 2 people, people eating, people sitting and drink

Image may contain: 2 people, people sitting, people standing, people playing musical instruments and indoor

Image may contain: 2 people, outdoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and outdoor

Image may contain: 7 people, people smiling, people sitting and indoor

Image may contain: 2 people, people standing, shoes and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing, shoes and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: 1 person, standing, tree, outdoor and nature

Image may contain: 8 people, people smiling, people sitting and food
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 2 people, people standing, plant, child, tree, outdoor and nature
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក

Comments

comments