បន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះហើយ ប្រហែលជាអ្នកលែងទុក្ខចិត្តក្រសែរភ្នែខ្លួនឯងទៀតហើយ

581
views

ជាការពិតទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែលអ្នកបានឃើញនូវនៅលើរូបថតអាចនិងធ្វើអោយអ្នកមានភាពភន្ត័ច្រឡំ ដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាអាស្រ័យនិងពន្លឺទីតាំង ឬរូបភាពខ្លះមានការច្របូកច្របល់គ្នា ហើយខាងក្រោមនេះជារូបភាពបំភន្ត័ភ្នែកខ្លះដែលចង់ដឹងសូមលើកបង្ហាញប្រិយមិត្ត ។ បន្ទាប់ពីឃើញរូភាពទាំងនេះហើយប្រហែលជាអ្នកលែងទុកចិត្តក្រសែរភ្នែកខ្លួនឯងទៀតហើយ ព្រោះមើលឡើងបែកហើយ

Comments

comments