រូបភាពទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលហើយប្រហោងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតសីុជម្រៅពែក

414
views

ក្នុងករណីខ្លះភ្នែកនឹងខួរក្បាលធ្វើការមិនទាន់គ្នាដែលធ្វើអោយអ្វីដែលមើលឃើញមួយភ្លែតផ្តល់ពត៍មានខុសទៅខួរក្បាល។រូបខាងក្រោមនេះបើក្រឡេកតែមួយភ្លែតអ្នកអាចនឹងភ្លាត់មាត់ ប៉ុន្តែបើមើលយូរនឹងហួសចិត្តសើចមិនឈប់ បញ្ចាក់ មុនពេលអ្នកមើលអ្នកកុំព្យាយាមគិតទៅអ្វីៗដែលស្ថិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់ពែក ព្រោះវាប្រហែលមិនដូចជាអ្នកដែលអ្នកគិតទេ ទោះមកទស្សនាទាំងអស់គ្នា:

Comments

comments