បើសិនជាអ្នកជួបរឿងស៊យដូចក្នុងរូបទាំងនេះ អ្នកគួរពិចាណារឡើងវិញហើយគួរស្រោចទឹកចេញឬអត់

523
views

ជីវិត​មនុស្ស​យើង​តែងតែ​មាន​ឡើង​មាន​ចុះ​ ពុំ​មាន​អ្នក​ណា​ជួប​តែ​រឿង​សំណាង​រាល់​ថ្ងៃ​ ឬ​ជួប​តែ​រឿង​អាក្រក់​រាល់ថ្ងៃ​នោះ​ឡើយ ព្រោះ​គ្រប់​យ៉ាង​អាច​កើត​ឡើង​ដោយ​ពុំ​មាន​អ្នក​ណា​អាច​ទាយ​ដឹង​មុន​ឡើយ​ ដោយ​ឡែក​បើ​សិនថ្ងៃ​នេះ​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​កំពុង​ជួប​រឿង​ស៊យ​មើល​រូប​ទាំង​នេះ​សិន​ថា​អ្នក​ស៊យ​ជាង​ពួក​គេ​ឬ​អត់ ។ បើអ្នកជួបហេតុការណ៏ដូចពួកគាត់ខាងក្រោមនេះមែនបញ្ចាក់ថា អ្នកគួររកទៅវត្តស្រោចទឹកចេញហើយ:

 

Comments

comments